တဲဘၣပှၤဘၣဃး နလဲၤတၢ်ဒံးလဲၣအဂ့ၢ်

မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆီတလဲအတၢ်လိၣ ဘၣလၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣအဂ့ၢ်

မၤသကိးတၢ်

စူးကါသကိးပ လီတဲစိအဲးပ်

ဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိ လီတဲစိ အဲးပ်ႇ rMove, ဒီး နုာ်လီၤဒီး နတၢ်နုာ်လီၤ တၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်န့ၣတက့ၢ်ႋ

ကလဲၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣဃး နတၢ်အိၣမူအဂ့ၢ် တက့ၢ်ႋ rMove ကမၤနီၣနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး သံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဘၣဃး နတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်အကျိၤသ့ၣတဖၣလၢ တနွံအဂီၢ်လီၤႋ

မၤသကိးတၢ်လၢ အ့ထၢၣနဲးဖီခိၣ

စံၣလီၤ "နုာ်လီၤ" လၢလာ်အံၤဒ်သိး ကနုာ်လီၤဆူ တၢ်ဃိထံလၢ အ့ထၢၣနဲးပူၤအဂီၢ်န့ၣတက့ၢ်ႋ


မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်အဲၣဒိးန့ၣႇ ဆဲးကျိးပှၤ ခီဖျိ ဆဲးကျိး-ခီလီ လီတဲစိဒ်သိး ကမၤပှဲၤတၢ်ဃိထံမၤလိအဂီၢ်- 1-888-476-6157 န့ၣတက့ၢ်ႋ


နတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လီၤမၢ်ဧါႋ နတၢ်ကွဲမုာ်လၢအအိၣဒီးတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လၢကနုာ်လီၤတၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣႇ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျိးပှၤ ဒီး ပမၤစၢၤနၤသ့၀ဲဒၣလီၤႋ

ဘၣဃးဒီးတၢ်ဃိထံမၤလိ

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပသးစရီစံးတၢ်န့ၣမ့ၢ်မနုၤလဲၣႋ


တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပသးစရီအံၤမ့ၢ်၀ဲ ဟံၣဃီတၢ်ဃိထံလၢ အထၢဖှိၣ ပှၤနီၣဂံၢ်စရီႇ တနံၤဘၣတနံၤအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအအိၣလၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣပူၤတဖၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣလၢ ဟီၣက၀ီၤဒီး လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ရဲၣကျဲၤခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣ ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ် ပှၤတ၀ၢအတၢ် ဒိၣထီၣႇ တၢ်ဂုၤထီၣပသီထီၣႇ ဒီး တၢ်ဆီတလဲအတၢ်ဒိဘၣမၤဟူး သ့ၣတဖၣလၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသနၢၣအဂီၢ်န့ၣလီၤႋ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢပနာ်အီၤသ့ဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျိၤကွာ်လၢအဂ့ၤ သ့ၣတဖၣကဲထီၣ ဟီၣက၀ီၤပူၤတၢ်အိၣမူအကံၢ်အစီဒီး မုၢ်၀ဲၤအဂံၢ်အဘါန့ၣလီၤႋ တၢ်ဃိထံအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး တၢ်ပာ်ဖျါသ့ၣတဖၣကကဲထီၣတၢ်မၤ စၢၤလၢ ခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣအတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတၢ် က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ပတံပတြီၢ်ထီၣကီၢ်စၢဖှိၣစ့ပာ်ကီၤသ့ၣတဖၣအဂီၢ်ႇ ဒီးပာ်တၢ်အရ့ ဒိၣလၢဟီၣက၀ီၤဒိၣအတၢ်လိၣဘၣအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ


တၢ်ဃိထံမၤလိတခါအံၤ ဘၣတၢ်ဆီၣထွဲအီၤလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးမနံၣစိထၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ ဒီး ၀ံးခီစၢၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤန့ၣလီၤ.


ဒ်သိးကသ့ၣညါအါထီၣတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣဃး တၢ်ဃိထံ မၤလိတခါအံၤအဂီၢ်ႇ ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣပ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣတၢ်သံ ကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိးပှၤတက့ၢ်.


တၢ်ဃိထံအလီၢ်ဟီၣက၀ီၤ

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ စးထီၣဖဲအံၤတက့ၢ်ႋ

ဘၣဃးဒီးတၢ်ဃိထံမၤလိအဂ့ၢ်

တၢ်ဃိထံမၤလိတခါအံၤအဂ့ၢ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣႋ

ပအဲၣဒိးသ့ၣညါ ပှၤသ့ၣတဖၣ လဲၤက့ၤတၢ်လၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤ ဒ်လဲၣႇ အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣႇ လဲၤဖဲလဲၣဒီး ဘၣမနုၤအဃိလဲၤတၢ်လဲၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ ပမၢနမၤနီၣ နတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣဒ်သိး ကကဲထီၣတၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ် လၢတၢ်မၤနၢ်ပၢၢ် ဟီၣက၀ီၤဒိၣပတီၢ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်လီၤႋ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အဖီခိၣ နမၤစၢၤပှၤသ့၀ဲဒၣလၢ တၢ်ပာ်လီၤဆူညါခီတၢ်ရဲၣတၢ်မၤကျဲၤဘၣဃး တၢ်မၤဂ့ၤထီၣတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤလၢ နပှၤတ၀ၢပူၤအဂီၢ်လီၤႋ

ဘၣမနုၤအဃိယကဘၣမၤသကိးတၢ်လဲၣႋ

နတၢ်မၤသကိးအံၤ ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣလၢ ဟံၣဃီဒ် သိးနၤသ့ၣတဖၣ ကကဲခၢၣစးလၢ ပဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤသ့ၣတဖၣအဖီခိၣန့ၣလီၤႋ နတၢ်မၤသကိးအံၤ အိၣဒီးတၢ်ဒိဘၣမၤဟူးဒိၣဒိၣကလဲာ်လီၤႋ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ပကွဲမုာ်ဒၣထဲပှၤအနီၣဂံၢ်တခါဧိၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤအဃိလီၤႋ

ယမ့ၢ်ဘၣတၢ်ဃုထၢလၢ ကမၤသကိးတၢ်န့ၣ ကမၤအသးဒ်လဲၣႋ

ဟံၣဃီလၢအဘၣတၢ်ကွဲမုာ်အီၤသ့ၣတဖၣ ဘၣတၢ် ဃုထၢအီၤထီရီၤ လၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤလီၤႋ

မတၤဆီၣထွဲလၢတၢ်ဃိထံမၤလိအံၤအဂီၢ်လဲၣႋ

တၢ်ဃိထံမၤလိတခါအံၤ ဘၣတၢ်ဆီၣထွဲအီၤလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး မနံၣစိထၣ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤဒီး ၀ံးခီစၢၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤန့ၣလီၤႋ

မၤပှဲၤတၢ်ဃိထံမၤလိ

ဒ်သိးကမၤသိးကတၢ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ် ယံာ်ဆံးယံာ်လဲၣႋ

ကယံာ်၀ဲဒၣအမံနံး ၁၀ ဒ်သိးကဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်ဃိထံမၤလိအံၤအပူၤအဂီၢ်လီၤႋ ဖဲလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ပကဟ့ၣနၤတၢ်နဲၣကျဲသ့ၣတဖၣ လၢကမၤနီၣနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး ကမၤပှဲၤတၢ်ဃိထံမၤလိအံၤအဂီၢ်လီၤႋ ဟံၣဃီလၢအမၤနီၣ၀ဲ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤနွံသီအဂီၢ်လၢ လီတဲစိ အဲးပ် အပူၤႇ rMove န့ၣႇ ကယံာ်၀ဲဒၣ တနံၤ ၅ မံနံးလၢ ကပာ်ဖျါထီၣအ၀ဲသ့ၣအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်လီၤႋ ဟံၣဃီလၢ အမၤနီၣ၀ဲ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢ အ့ထၢၣနဲးဖီခိၣ မ့တမ့ၢ် လၢလီတဲစိအပူၤန့ၣ ကယံာ်၀ဲဒၣ တနံၤ ၁၀ မံနံးလၢ အဟံၣဖိဃီဖိတဂၤအဂီၢ်လီၤႋ

လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အဃိ ယကမၤန့ၢ်က့ၤတၢ်မနုၤတမံၤလဲၣႋ

နဟံၣဃီမ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢ အစူးကါ လီတဲစိ အဲးပ်ႇ rMove န့ၣႇ ပှၤဒိၣတုာ်ခိၣပှဲၤတဂၤဘၣတဂၤလၢ အမၤသကိးတၢ် အံၤကမၤန့ၢ်၀ဲဒၣ တၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့ (အဒိႇ ဟံၣတဖျၢၣအပူၤ ပှၤဒိၣတုာ်ခိၣပှဲၤမ့ၢ်အိၣ ခံဂၤန့ၣ ကမၤန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့ ခံဘ့ၣ န့ၣလီၤႋ) ဟံၣဃီလၢအပာ်ဖျါထီၣအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢ အ့ထၢၣနဲး ဖီခိၣ မ့တမ့ၢ် ခီဖျိတၢ်ဆဲးကျိးဒီးလီတဲစိန့ၣ ကမၤန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့ တဘ့ၣဧိၤလီၤႋ

ယမ့ၢ်တလဲၤတက့ၤအါအါဘၣန့ၣ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣႋ

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤထီရီၤတမံၤ (ဖဲလၢ နမ့ၢ်တလဲၤတက့ၤ နီတတီၤဒၣလဲာ်) န့ၣ ကကဲထီၣတၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ်ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ ဟီၣက၀ီၤဒိၣ၀ံစိာ် တီဆှၢတၢ်မၤရဲၣကျဲၤအဂီၢ်လီၤႋ တဘၣသးပ့ၤနီၣတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဖုၣတဂ့ၤႇ ဒ်အမ့ၢ် လဲၤလၢခီၣဒီးထွံၣႇ အံၤစ့ၢ်ကီး ဂံၢ်ဃုာ်တက့ၢ်ႋ

ယတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပ၀းသ့ၣတဖၣလၢ တၢ်ဃိထံမၤလိကတီၢ်အံၤ မ့တမ့ၢ် ယတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤညီနုာ်ဘၣန့ၣ ကဘၣမၤဒ်လဲၣႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣဘၣ-ပသးအိၣဟ့ၣဂံၢ်ဟ့ၣဘါဒံး ဒၣတၢ်လၢကမၤသကိးတၢ်န့ၣလီၤႋ ပကသံကွၢ်စ့ၢ်ကီးလၢနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢအညီနုာ်အဂ့ၢ်ႇ နတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣအတၢ်ဆီတလဲလၢအပူၤကွံာ်တနံၣအဂ့ၢ်ႇ ဒီး နတၢ်ဆိကမိၣလၢနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣလီၤႋ

ယဘၣတၢ်ကွဲမုာ်ယၤလၢ ကစူးကါ လီတဲစိအဲးပ်ႇ rMove အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ အ၀ဲန့ၣ မၤအသးဒ်လဲၣႋ

ဖဲလၢနဟံးန့ၢ် rMove ဒီးဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ rMove ကမၤနီၣနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣလၢ တနွံအဂီၢ် လၢ နမုၢ်ဆ့ၣမုၢ်ဂီၤအတၢ်အိၣမူ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣန့ၣလီၤႋ နကဘၣတၢ်သံကွၢ်နၤ ကိးနံၤဒဲးဒ်သိး ကမၤပှဲၤတၢ်ဃိထံအဖုၣလၢ တနံၤဘၣတနံၤအဂီၢ် လၢအဘၣထွဲဒီးနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပ၀း ဃုာ်ဒီး တၢ်ဃိထံတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်လၢ နတၢ်လဲၤကိးမံၤဒဲးအဂီၢ် န့ၣလီၤႋ

တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢ

ယနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣ ဘၣတၢ်ဒီသဒၢဃာ်အီၤဒ်လဲၣႋ

ပပာ်လီၤပသးလၢ ကဒီသဒၢ တၢ်ခူသူၣႇ တၢ်တီတၢ်လိၤႇ ဒီးတၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢလၢ နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ ပပာ်ပသးလၢ မူဒါတခါအံၤအဖီခိၣ ဃၢဃၢစုာ်စုာ်လီၤႋ ပူၤကွံာ်တၢ်မ့ၢ်လိၣဘၣ၀ဲဒ်တၢ်သိၣတၢ်သီအိၣ၀ဲအသိးန့ၣႇ ပတထုးထီၣ မ့တမ့ၢ် ရၤလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣ လၢပထၢဖှိၣလၢနအိၣအံၤဘၣႋ ပနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢအဖီလစံၣအံၤ ပာ်လီၤအသးလၢ ကမၤစၢၤနၤလၢ ပထၢဖှိၣတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣဒ်လဲၣဒီး ပဒီသဒၢဃာ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣဒ်လဲၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ ဒ်သိးကဖးတၢ်ဃိထံမၤလိအဂီၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢအလံာ်လဲာ်ဒီဘ့ၣအဂီၢ်ႇ လဲၤဆူ MSPtravelstudy.orgအအိၣန့ၣတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣ ဘၣတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣႋ

တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣကမၤစၢၤ၀ဲဒၣ လီၢ်က၀ီၤဒီး ဟီၣက၀ီၤဒိၣ ပှၤပာ်လီၤတၢ်မၤရဲၣကျဲၤသ့ၣတဖၣကနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤပှၤလဲၤက့ၤတၢ်တနံၤဘၣတနံၤအတၢ်လီၤဆီ လိာ်သးဒ်လဲၣအဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ ဒ်စဲးဖီကဟၣပီညါသ့ၣတဖၣဒီး ပှၤအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣ ဆီတလဲလိာ်သးအသိးႇ တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣ ကမၤစၢၤ ၀ဲဒၣ ခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣအတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတၢ် က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ပတံပတြီၢ်ထီၣကီၢ်စၢဖှိၣစ့ပာ်ကီၤသ့ၣတဖၣအဂီၢ်ႇ ဒီးပာ်တၢ်အရ့ ဒိၣလၢဟီၣက၀ီၤဒိၣအတၢ်လိၣဘၣအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ

ဆဲးကျိးပှၤ

နမ့ၢ်အိၣဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတမံၤမံၤလၢအဘၣထွဲဒီး တၢ်ဃိထံမၤလိ မ့တမ့ၢ် ကဘၣမၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣအဂ့ၢ်န့ၣႇ ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးပှၤတက့ၢ်ႋ ပအိၣ၀ဲဒၣလၢ ကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်လီၤႋ


ဆှၢထီၣတၢ်မၤစၢၤတၢ်ပတံတက့ၢ်