QHIA PEB SEB KOJ TAUG KEV MUS-MUS LOS-LOS LI CAS

Pab kom peb nkag siab txog tej yam uas yuav tau muab hloov pauv thoob plaws hauv cheeb tsam Nroog Ntxaib

Nkag Mus Koom

Kev koom nrog uas yog siv lub app hauv xov tooj

Rub lub app ua qhov kev soj ntsuam hauv xov tooj, rMove, thiab rau npe nkag mus uas yog siv koj tus zauv nkag mus.

Tsuas yog hais txog koj lub neej xwb. rMove yuav teev koj txoj kev taug kev mus los thiab nug cov lus nug txog koj txoj kev mus los rau hauv ib lub lim tiam.

Koom nrog hauv online

Nias 'Rau npe nkag mus' rau hauv qab no txhawm rau nkag mus rau qhov kev tshawb fawb hauv online.


Los sis yog tias koj xav tau, hu rau peb tus xov tooj hu dawb los mus ua qhov kev tshawb no: 1-888-476-6157.


Koj ua koj tus zauv ploj lawm puas yog? Yog tias koj ua tsab ntawv caw koj uas muaj tus zauv nkag mus nyob rau hauv ploj lawm, thov tiv tauj peb thiab peb yuav pab koj.

Hais txog rau qhov kev tshawb fawb

Travel Behavior Inventory Yog Dab Tsi?


Travel Behavior Inventory yog qhov kev ntsuam xyuas tsev neeg uas yuav suav sau txog cov ntaub ntawv fab pej xeem, kev taug kev mus los hauv txhua hnub, thiab cov kev thauj mus los uas ib txwm muaj rau cov neeg nyob hauv cheeb tsam Nroog Ntxaib. Cov ntaub ntawv no yog qhov tseem ceeb rau cov chaw npaj phiaj xwm hauv lub nroog thiab cheeb tsam kom nkag siab tias lub zej zog muaj kev loj hlob, muaj kev txhim kho, thiab muaj lwm yam kev hloov pauv uas cuam tshuam rau kev thauj mus los li cas. Kev thauj mus los uas ntseeg siab tau thiab cov kev xaiv rau kev mus los uas siv tau txhawm rau kev muaj lub neej zoo thiab muaj kev lag luam zoo. Cov ntaub ntawv thiab cov ntawv tshaj tawm ntawm qhov kev ntsuam xyuas no yuav pab cov chaw ua hauj lwm tawm tswv yim txog kev nqis peev txhim kho kev thauj mus los, tsim cov ntawv thov nyiaj hauv tsoom hwv kom thiaj sib tw tau, thiab xub nqis tes txhim kho kom haum rau yam uas cheeb tsam xav tau tshaj plaws.


Qhov kev soj ntsuam no tau txais kev txhawb nqa los ntawm Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) uas yog koom tes nrog Minnesota Department of Transportation (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los) thiab Wisconsin Department of Transportation (Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los).


Hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog qhov kev tshawb fawb no, thov mus saib cov lus nug uas nquag nug los sis tiv tauj peb.


Daim phiaj qhia cheeb tsam ua kev soj ntsuam

Muaj lus nug los? Pib ntawm no.

Hais Txog rau Qhov Kev Tshawb Fawb

Qhov kev tshawb no yog hais txog dab tsi?

Peb xav kawm paub txog tias seb cov tib neeg taug kev mus los hauv thiab ib puag ncig cheeb tsam Nroog Ntxaib li cas, thaum twg, qhov twg, thiab vim li cas Peb yuav thov kom koj teev koj txoj kev mus los kom pab peb nkag siab txog cov kev thauj mus los hauv cheeb tsam. Los ntawm kev koom nrog koj tuaj yeem pab peb npaj phiaj xwm rau kev txhim kho kev thauj mus los hauv koj lub zej zog.

Vim li cas kuv thiaj yuav tsum tau koom?

Qhov koj los mus koom yuav ua kom ntseeg tau hais tias cov tsev neeg zoo li koj tsev kuj tau los mus sawv cev rau hauv peb cov phiaj xwm kev thauj mus los hauv cheeb tsam thiab. Koj cov lus qhia muaj feem cuam tshuam loj vim tias tsuas muaj tsawg tus neeg hauv koj tsev neeg thiaj raug caw los mus koom xwb.

Kuv yuav raug xaiv los koom tau li cas?

Cov tsev neeg uas raug caw yuav raug xaiv yam random (xeem hmoov) los ntawm cheeb tsam Nroog Ntxaib.

Leej twg yog tus pab txhawb qhov kev tshawb fawb no?

Qhov kev tshawb fawb no tau txais kev txhawb nqa los ntawm Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) uas yog koom tes nrog Minnesota Department of Transportation (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los) thiab Department of Transportation (Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los).

Kev Ua Kom Tiav Qhov Kev Tshawb Fawb

Yuav siv lub sij hawm siv sij hawm los mus koom ntau npaum li cas?

Nws yuav siv sij hawm li 10 feeb los teev npe rau qhov kev tshawb fawb. Thaum koj teev tau npe lawm, peb yuav muab cov lus qhia txog kev sau koj qhov kev taug kev mus los thiab ua kom tiav qhov kev tshawb fawb. Cov tsev neeg uas sau lawv cov kev taug kev mus los hauv sij hawm xya hnub rau hauv lub app hauv xov tooj, uas yog rMove, yuav siv sij hawm li 5-10 feeb nyob rau ib hnub twg los mus qhia lawv txoj kev mus los. Cov yim neeg uas teev lawv cov kev mus los hauv online los sis hauv xov tooj yuav siv sij hawm li 10 feeb rau ib tus neeg hauv tsev neeg los mus qhia lawv txoj kev mus nyob rau hauv ib hnub.

Kuv yuav tau txais dab tsi los ntawm kev nkag koom?

Yog tias koj tsev neeg koom nrog uas yog siv lub app hauv xov tooj, rMove, txhua tus neeg muaj hnub nyoog uas koom nrog yuav tau txais ib daim npav khoom plig (piv txwv li, tsev neeg uas muaj ob tug neeg muaj hnub nyoog kuj yuav tau txais ob daim npav khoom plig). Cov tsev neeg uas qhia lawv qhov kev taug kev mus los hauv online los sis hu xov tooj yuav tau txais ib daim npav khoom plig xwb.

Yuas ua li cas yog tias kuv tsis tshua mus ub mus no?

Txhua txoj kev uas koj tau mus (txawm hais tias koj tsis tau taug kev deb los xij) yuav pab peb txhim kho kev phiaj xwm txog kev thauj mus los hauv cheeb tsam. Tsis txhob nov qab tej qhov kev ze-ze uas koj tau mus, xws li coj aub mus taug kev, los yuav tau xam tib si.

Yuav ua li cas yog tias kuv tus cwj pwm kev thauj mus los thaum mus kawm ntawv tsis yog kuv tus cwj pwm ib txwm?

Qhov ntawd tsis muaj teeb meem - peb tseem xav kom koj los mus koom nrog tib si. Peb kuj tseem yuav nug txog koj tus cwj pwm kev taug kev mus los, koj qhov kev taug kev mus los tau hloov pauv li cas nyob rau ntau xyoo dhau los, thiab seb koj xav tias koj yuav taug kev mus los li cas rau yav tom ntej.

Kuv tau txais lus caw kom los mus siv lub app hauv xov tooj, rMove, los mus ua qhov kev tshawb fawb. Nws siv li cas?

Tom qab koj rub lub rMove thiab teev npe rau tiav lawm, rMove yuav teev koj cov kev los hauv sij hawm ib lub lim tiam thaum koj mus ua ub ua no hauv koj lub neej txhua hnub. Txhua-txhua hnub peb yuav thov kom koj los mus teb ib qho kev soj ntsuam luv-luv txog koj tus cwj pwm taug kev mus los nrog rau qhov kev soj ntsuam txog txhua txoj kev uas koj tau mus.

Cov Txiaj Ntsig Tau Los Ntawm Qhov Kev Tshawb Fawb

Kuv tus kheej li kev ntiag tug yuav tau txais kev pov thaiv tau li cas?

Peb thov cog lus tias peb yuav pov thaiv cov kev npog tsis pub lwm tus paub, pov thaiv kev ntseeg siab, thiab kev ruaj ntseg rau koj cov ntaub ntawv ntiag tug. Peb yuav ua lub luag hauj lwm no yam nruj kawg nkaus. Peb yuav tsis nthuav tawm los sis muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb suav sau los ntawm koj rau lwm tus tshwj kiag tias yog tau teev tseg rau hauv txoj cai lij choj nkaus xwb. Peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug yog npaj los pab kom koj kom nkag siab txog tias seb peb yuav suav sau thiab yuav ceev koj cov ntaub ntawv li cas. Txhawm rau los mus nyeem txoj cov ntaub ntawv hais txog kev ua ntiag tug ntawm qhov kev tshawb fawb kom tag nrho, thov mus saib MSPtravelstudy.org.

Cov txiaj ntsig uas tau los ntawm qhov kev tshawb fawb yuav muab siv mus li cas?

Cov txiaj ntsig tau los ntawm qhov kev tshawb fawb no yuav pab cov neeg npaj phiaj xwm hauv zej zog thiab hauv cheeb tsam nkag siab txog seb kev taug kev mus los txhua hnub muaj qhov sib txawv li cas thoob plaws hauv cheeb tsam. Vim tias thev naus laus zis thiab txoj hauv kev uas cov tib neeg taug kev mus los kuj muaj kev hloov pauv sib txuas zus, cov txiaj ntsig tau los ntawm qhov kev tshawb fawb no yuav pab kom cov chaw ua hauj lwm tawm tswv yim txog kev nqis peev txhim kho kev thauj mus los, tsim cov ntawv thov nyiaj hauv tsoom hwv kom thiaj sib tw tau, thiab xub nqis tes txhim kho kom haum rau yam uas cheeb tsam xav tau tshaj plaws.

Tiv Tauj Peb

Yog tias koj muaj lus nug txog qhov kev tshawb fawb los sis kev koom nrog, thov tiv tauj peb. Peb yuav nyob ntawm no los pab koj.


Xa lus thov kev pab