Skip to content

Travel Behavior Inventory Yog Dab Tsi?

msp study region

Daim Ntawv Teev Cwj Pwm Kev Taug Kev Yog Dab Tsi?

Travel Behavior Inventory yog qhov kev ntsuam xyuas tsev neeg uas yuav suav sau txog cov ntaub ntawv fab pej xeem, kev taug kev mus los hauv txhua hnub, thiab cov kev thauj mus los uas ib txwm muaj rau cov neeg nyob hauv cheeb tsam Nroog Ntxaib. Cov ntaub ntawv no yog qhov tseem ceeb rau cov chaw npaj phiaj xwm hauv lub nroog thiab cheeb tsam kom nkag siab tias lub zej zog muaj kev loj hlob, muaj kev txhim kho, thiab muaj lwm yam kev hloov pauv uas cuam tshuam rau kev thauj mus los li cas. Kev thauj mus los uas ntseeg siab tau thiab cov kev xaiv rau kev mus los uas siv tau txhawm rau kev muaj lub neej zoo thiab muaj kev lag luam zoo. Cov ntaub ntawv thiab cov ntawv tshaj tawm ntawm qhov kev ntsuam xyuas no yuav pab cov chaw ua hauj lwm tawm tswv yim txog kev nqis peev txhim kho kev thauj mus los, tsim cov ntawv thov nyiaj hauv tsoom hwv kom thiaj sib tw tau, thiab xub nqis tes txhim kho kom haum rau yam uas cheeb tsam xav tau tshaj plaws.

Qhov kev soj ntsuam no tau txais kev txhawb nqa los ntawm Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) uas yog koom tes nrog Minnesota Department of Transportation (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los) thiab Wisconsin Department of Transportation (Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los).

Hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog qhov kev tshawb fawb no, thov mus saib cov lus nug uas nquag nug los sis tiv tauj peb.

Muaj lus nug los?

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
Hmong