Skip to content

Galmeen Amala Imalaa maal inni?

msp study region

Galmeen Amala Imalaa maal inni?

Tarreeffamni Amala Imalaa qorannoo maatii kan qubsumaa haawasummaa, sochiilee imala guyyaa-guyaanii, fi sarxaalee geejjibaa addaa namoota naannoo Twin Cities guddittii jiraatanii sassaabudhaati. Akkaataa hawaasni itti guddatan, dagaaganii fi jijjiiramoota biroo kan sirna geejjibaa irratti dhiibbaa taasisuu danda’an hubachuuf odeeffannoo kuni dhaabbatoota Karoora naanno’o tii fi naannoo tiif baayyee barbaachisoo dha. Geejjiba amansiisaa fi filannoo imala bu’a qabeessaa sadarka qulqullina jireenyaa fi bu’a qabeessumma dinagdee naannootiif ni gumaachan. Daataan qorannoolee fi gabaasonni dhaabbatoonni akka investimentii geejjibaa qabatamoo dhiheessan, iyyatoota deeggarsa maallaqaa federaalaa baasan, fi fooyya’iinsa feedhiiwwan naannootiif sirritti mijjaawuuf dursa akka kennaniif gargaara.

Qo’annaan Metropolitan Council in partnership with the Damee Geejjibaa Minnesota and the Damee Geejjibaa Wisconsin.

Odeeffannoo dabalataa waa’ee qo’annaa kanaatiif, maalo gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman yookaan nu qunnamaa keenya daawwadha.

Gaaffiilee?

Oromo