Skip to content

တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအမံၤစရီ (Travel Behavior Inventory) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

msp study region

တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအမံၤစရီ (Travel Behavior Inventory) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပသးစရီအံၤမ့ၢ်၀ဲ ဟံၣဃီတၢ်ဃိထံလၢ အထၢဖှိၣ ပှၤနီၣဂံၢ်စရီႇ တနံၤဘၣတနံၤအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအအိၣလၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣပူၤတဖၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣလၢ ဟီၣက၀ီၤဒီး လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ရဲၣကျဲၤခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣ ဒ်သိးကနၢ်ပၢၢ် ပှၤတ၀ၢအတၢ် ဒိၣထီၣႇ တၢ်ဂုၤထီၣပသီထီၣႇ ဒီး တၢ်ဆီတလဲအတၢ်ဒိဘၣမၤဟူး သ့ၣတဖၣလၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသနၢၣအဂီၢ်န့ၣလီၤႋ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢပနာ်အီၤသ့ဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျိၤကွာ်လၢအဂ့ၤ သ့ၣတဖၣကဲထီၣ ဟီၣက၀ီၤပူၤတၢ်အိၣမူအကံၢ်အစီဒီး မုၢ်၀ဲၤအဂံၢ်အဘါန့ၣလီၤႋ တၢ်ဃိထံအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး တၢ်ပာ်ဖျါသ့ၣတဖၣကကဲထီၣတၢ်မၤ စၢၤလၢ ခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣအတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတၢ် က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ပတံပတြီၢ်ထီၣကီၢ်စၢဖှိၣစ့ပာ်ကီၤသ့ၣတဖၣအဂီၢ်ႇ ဒီးပာ်တၢ်အရ့ ဒိၣလၢဟီၣက၀ီၤဒိၣအတၢ်လိၣဘၣအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ

တၢ်ဃိထံမၤလိတခါအံၤ ဘၣတၢ်ဆီၣထွဲအီၤလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး မနံၣစိထၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ ဒီး ၀ံးခီစၢၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ.

ဒ်သိးကသ့ၣညါအါထီၣတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣဃး တၢ်ဃိထံ မၤလိတခါအံၤအဂီၢ်ႇ ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣပ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣတၢ်သံ ကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိးပှၤတက့ၢ်.

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ

Karen