Skip to content

KEV NPAJ PEB LUB NEEJ YAV TOM NTEJ UA KE

Peb Txoj Kev Los Mus Koom Tes


Thank you for your interest in the study. The study is now closed.

Koj ua koj tus zauv ploj lawm puas yog? Yog tias koj ua tsab ntawv caw koj uas muaj tus zauv nkag mus nyob rau hauv ploj lawm, thov tiv tauj peb thiab peb yuav pab koj.

rMove photo

Koom Tes Nrog Uas Siv Peb Lub App Xov Tooj rMove

Tsuas ua mus raws li koj lub nee jib txwm. rMove yuav sau koj qhov kev taug kev thiab nug cov lus nug txog koj tej kev taug kev ntev txog ib lub vij.

google play store logo
apple app store logo

Hais txog rau qhov kev tshawb fawb

Daim Ntawv Teev Cwj Pwm Kev Taug Kev Yog Dab Tsi?

Daim Ntawv Teev Cwj Pwm Kev Taug Kev yog ib qho kev ntxig nug rau tsev neeg uas suav sau pej xeem, tej dej num taug kev txhua hnub, thiab cov qauv kev thauj mus los uas ib txwm muaj ntawm cov neeg uas nyob rau hauv cheeb tsam Twin Cities uas loj dua. Cov xov xwm no yog qhov tseem ceeb rau cov koom haum saib xyuas kev npaj ua hauv cheeb tsam thiab hauv zos txhawm kom nkag siab txog kev loj hlob, kev nthuav txav, thiab lwm yam kev hloov pauv hauv zej zog muaj kev cuam tshuam li cas rau kab kev thauj mus los. Cov kev xaiv txog kev thauj mus los uas tso siab tau thiab kev taug kev uas siv tau pab rau qhov txiaj ntsim zoo ntawm lub neej thiab qhov tseem ceeb fa kev nyiaj txiag hauv cheeb tsam. Cov ntaub ntawv thiab cov ntawv tshaj qhia txog kev ntxig nug yuav pab cov koom haum nthuav tawm txog kev nqis peev hauv kev thauj mus los, tsim cov ntawv thov nyiaj pab ntawm tsoom fwv teb chaws uas muaj kev sib tw, thiab saib siab cov kev txhim kho uas haum rau cov kev xav tau hauv cheeb tsam tshaj plaws.

Qhov kev soj ntsuam no tau txais kev txhawb nqa los ntawm Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) uas yog koom tes nrog Minnesota Department of Transportation (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los) thiab Wisconsin Department of Transportation (Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los).

Hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog qhov kev tshawb fawb no, thov mus saib cov lus nug uas nquag nug los sis tiv tauj peb.

msp study region

Muaj lus nug los?

Hmong