Skip to content

Muaj lus nug los?

Hais Txog rau Qhov Kev Tshawb Fawb

Peb xav kawm paub txog tias seb cov tib neeg taug kev mus los hauv thiab ib puag ncig cheeb tsam Nroog Ntxaib li cas, thaum twg, qhov twg, thiab vim li cas Peb yuav thov kom koj teev koj txoj kev mus los kom pab peb nkag siab txog cov kev thauj mus los hauv cheeb tsam. Los ntawm kev koom nrog koj tuaj yeem pab peb npaj phiaj xwm rau kev txhim kho kev thauj mus los hauv koj lub zej zog. 

Qhov koj los mus koom yuav ua kom ntseeg tau hais tias cov tsev neeg zoo li koj tsev kuj tau los mus sawv cev rau hauv peb cov phiaj xwm kev thauj mus los hauv cheeb tsam thiab. Koj cov lus qhia muaj feem cuam tshuam loj vim tias tsuas muaj tsawg tus neeg hauv koj tsev neeg thiaj raug caw los mus koom xwb. 

Cov tsev neeg uas raug caw yuav raug xaiv yam random (xeem hmoov) los ntawm cheeb tsam Nroog Ntxaib.

Qhov kev tshawb fawb no yog siv rau cov neeg nyob hauv Tebchaws Meskas raug cai, hnub nyoog 18 xyoo lossis siab dua, uas nyob hauv cheeb tsam Twin Cities uas loj dua. Cov neeg ua haujlwm, cov neeg thov kev pab, cov chaw pob haujlwm, cov thawj coj thiab cov neeg ceev xwm ntawm RSG, thiab lawv cov neeg hauv tsev kiag thiab cov neeg uas nyob ua ib tse nrog lawv yuav tsis tsim nyog rau. Tsis yog txhua qhov kev ntxig nug uas ua tiav yuav tsim nyog tau txais kev txhawb siab.

Txhua qhov kev txhawb siab yuav muab tom qab paub tseeb txog qhov kev zeem neeg thiab qhov chaw nyob ntawm tus muaj yeej. TSIS PUB TSHAJ IB QHOV KEV TXHAWB SIAB RAU IB TSEV NEEG uas ua tiav qhov kev ntxig nug hauv vev xaib lossis txwv TSIS PUB TSHAJ IB QHOV KEV TXHAWB SIAB RAU IB TUG NEEG LOJ (hnub nyoog 18 xyoo rov sauv) uas ua tiav qhov kev ntxig nug hauv xov tooj.

Tsis pub muaj kev tso cai rau kev hloov chaw, kev txhiv nyiaj ntsuab, lossis kev hloov xa ntawm qhov kev txhawb siab. Yog tias ib qhov kev txhawb siab twg tsis tuaj yeem muab tau vim ib qho laj thawj twg ces RSG muaj txoj cai los mus hloov chaw qhov kev txhawb siab uas muaj tus nqi sib npaug lossis siab dua. Tag nrho tej se hauv tsoom fwv teb chaws, hauv xeev thiab hauv zos thiab tag nrho lwm cov nqi uas cuam tshuam nrog kev lees txais lossis kev siv ib qho kev txhawb siab twg uas tsis yog kev xa qhov kev txhawb siab mus rau tus muaj yeej, yog lub luag haujlwm tag nrho ntawm tus tau txais kev txhawb siab.

Nyob rau cov uas tsis ntxim li yog RSG raws xwm txheej uas cov kev ntxig nug lossis kab kev nkag ntawm kev txhawb siab lossis ob qho tib si tau raug cuam tshuam nrog, cov nyiaj them rau qhov kev txhawb siab yuav raug muab tso tseg txog ntua thaum rov qab muaj kev ncaj ncees ntawm tus txheej txheem. Yog tias ua tau, RSG yuav tso ib tsab ceeb toom rau hauv lub vev xaiv ntawm qhov kev ntxig nug hais txog txhua qhov kev ncua tseg thiab kev rov muaj kev them nyiaj ntawm cov kev txhawb siab.

 

Kev Ua Kom Tiav Qhov Kev Tshawb Fawb

Nws yuav siv sij hawm li 10 feeb los teev npe rau qhov kev tshawb fawb. Thaum koj teev tau npe lawm, peb yuav muab cov lus qhia txog kev sau koj qhov kev taug kev mus los thiab ua kom tiav qhov kev tshawb fawb. Cov tsev neeg uas sau lawv cov kev taug kev mus los hauv sij hawm xya hnub rau hauv lub app hauv xov tooj, uas yog rMove, yuav siv sij hawm li 5-10 feeb nyob rau ib hnub twg los mus qhia lawv txoj kev mus los. Cov yim neeg uas teev lawv cov kev mus los hauv online los sis hauv xov tooj yuav siv sij hawm li 10 feeb rau ib tus neeg hauv tsev neeg los mus qhia lawv txoj kev mus nyob rau hauv ib hnub. 

Koj yuav tau txais ib daim npav khoom plig thaum txhua leej neeg ntawm koj tsev neeg tau qhia lawv qhov kev taug kev thiab tau ua tiav lawv cov kev ntxig nug. Yog tias koj tsev neeg koom tes nrog los ntawm kev siv lub app hauv xov tooj, rMove, txhua tus neeg loj yuav tau txais ib daim npav khoom plig tom qab ua tiav (piv txwv, tsev neeg uas muaj ob leej neeg loj yuav tau txais ob daim npav khoom plig). Txhua leej neeg loj hauv tsev neeg yuav tsum ua kom tiav qhov kev tshawb fawb txhawm kom tsim nyog tau txais cov npav khoom plig. Cov tsev neeg uas qhia lawv qhov kev taug kev hauv online lossis los ntawm kev hu xov tooj yuav tau txais ib daim npav khoom plig. 

Txhua txoj kev uas koj tau mus (txawm hais tias koj tsis tau taug kev deb los xij) yuav pab peb txhim kho kev phiaj xwm txog kev thauj mus los hauv cheeb tsam. Tsis txhob nov qab tej qhov kev ze-ze uas koj tau mus, xws li coj aub mus taug kev, los yuav tau xam tib si.

Qhov ntawd tsis muaj teeb meem - peb tseem xav kom koj los mus koom nrog tib si. Peb kuj tseem yuav nug txog koj tus cwj pwm kev taug kev mus los, koj qhov kev taug kev mus los tau hloov pauv li cas nyob rau ntau xyoo dhau los, thiab seb koj xav tias koj yuav taug kev mus los li cas rau yav tom ntej.

Tom qab koj rub lub rMove thiab teev npe rau tiav lawm, rMove yuav teev koj cov kev los hauv sij hawm ib lub lim tiam thaum koj mus ua ub ua no hauv koj lub neej txhua hnub. Txhua-txhua hnub peb yuav thov kom koj los mus teb ib qho kev soj ntsuam luv-luv txog koj tus cwj pwm taug kev mus los nrog rau qhov kev soj ntsuam txog txhua txoj kev uas koj tau mus.

Cai Ntiag Tug

Peb thov cog lus tias peb yuav pov thaiv cov kev npog tsis pub lwm tus paub, pov thaiv kev ntseeg siab, thiab kev ruaj ntseg rau koj cov ntaub ntawv ntiag tug. Peb yuav ua lub luag hauj lwm no yam nruj kawg nkaus. Peb yuav tsis nthuav tawm los sis muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb suav sau los ntawm koj rau lwm tus tshwj kiag tias yog tau teev tseg rau hauv txoj cai lij choj nkaus xwb. Peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug yog npaj los pab kom koj kom nkag siab txog tias seb peb yuav suav sau thiab yuav ceev koj cov ntaub ntawv li cas. Txhawm rau los mus nyeem txoj cov ntaub ntawv hais txog kev ua ntiag tug ntawm qhov kev tshawb fawb kom tag nrho, thov mus saib MSPtravelstudy.org. here.

Cov txiaj ntsig tau los ntawm qhov kev tshawb fawb no yuav pab cov neeg npaj phiaj xwm hauv zej zog thiab hauv cheeb tsam nkag siab txog seb kev taug kev mus los txhua hnub muaj qhov sib txawv li cas thoob plaws hauv cheeb tsam. Vim tias thev naus laus zis thiab txoj hauv kev uas cov tib neeg taug kev mus los kuj muaj kev hloov pauv sib txuas zus, cov txiaj ntsig tau los ntawm qhov kev tshawb fawb no yuav pab kom cov chaw ua hauj lwm tawm tswv yim txog kev nqis peev txhim kho kev thauj mus los, tsim cov ntawv thov nyiaj hauv tsoom hwv kom thiaj sib tw tau, thiab xub nqis tes txhim kho kom haum rau yam uas cheeb tsam xav tau tshaj plaws.

Muaj lus nug los?

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
Hmong