Skip to content

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Ua Ntiag Tug Tshwj Xeeb Rau Lub Khoo Kas

Leej twg yuav yog tus ua qhov kev tshawb fawb?

The Travel Behavior Inventory yuav yog tus los mus ua sawv cev tam rau Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) los ntawm Resource Systems Group, Inc. (RSG). RSG ua cov kev tshawb fawb txog kev lag luam tam rau cov tag nrho cov neeg lag luam tsoom hwv thiab cov lag luam ntiag tug uas yog siv cov ntawv software, cov xov tooj smartphones, cov vev xaib, kev soj ntsuam, khoos phis tawj, cov tablets thiab lwm hom kev suav sau cov ntaub ntawv (uas muab hu ua ke tias, "Cov Cuab Yeej Rau Kev Tshawb Fawb"). Cov ntaub ntawv uas RSG suav sau yog raug tswj los ntawm txoj cai hais txog kev ua ntiag tug no.

Thaum muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm cov nqe lus tuav tseg ntawm cov Ntaub Ntawv Tsom Ntsees Txog Txoj Haujlwm (Project-Specific Documentation) hauv qab no thiab cov nqe lus tuav tseg ntawm RSG tsab cai tswj txog cai ntiag tug, cov nqe lus tuav tseg hauv cov Ntaub Ntawv Tsom Ntsees Rau Txoj Haujlwm hauv qab no yuav tswj kav.

Peb yuav suav sau dab tsi?

RSG yuav xav suav sau thiab siv qee cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm koj rau qhov kev soj ntsuam no, uas yog yuav muaj:

 • Cov ntaub ntawv txog kev taug kev mus los – piv txwv li, cov ntaub ntawv txog kev taug kev mus los uas koj tau mus suav nrog qhov chaw uas koj mus yam paub meej-meej, lub sij hawm mus, thiab mus li cas.
 • Cov ntaub ntawv fab pej xeem – piv txwv li, hom neeg, haiv neeg, thiab cov nyiaj uas koj tsev neeg khwv tau txhawm rau kom ntseeg tau tias qhov kev soj ntsuam no qhia pom txog cov neeg ntawm cheeb tsam ua kev soj ntsuam yam yooj-yooj yim.
 • Cov neeg hauv koj tsev neeg – piv txwv li, muaj leej twg nyob hauv koj tsev neeg thiab koj txoj kev sib txheeb nrog cov neeg hauv tsev neeg no suav nrog kev txij nkawm thiab kev txheeb xyuas xwm txheej poj niam txiv neej ntawm koj thiab koj tus txij nkawm/tus khub.
 • Cov ntaub ntawv tiv tauj – piv txwv li, chaw nyob email los sis naj npawb xov tooj kom tau siv los mus xa lus ceeb toom txog qhov kev soj ntsuam thiab kev faib cov npav khoom plig.
 • Kev teeb lub khoos phis tawj – piv txwv li koj lub khoos phis tawj los sis lub cuab yeej qhov chaw nyob IP.

RSG thov cog lus tias pev yuav pov thaiv cov kev npog tsis pub lwm tus paub, pov thaiv kev ntseeg siab, thiab kev ruaj ntseg rau koj cov ntaub ntawv ntiag tug. Peb yuav tsis nthuav tawm los sis muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas peb suav sau tau los ntawm koj qhia rau lwm tus neeg tshwj kiag tias yog tau teev tseg hauv txoj cai lij choj nkaus xwb los sis tau teev tseg rau hauv Cov Ntaub Ntawv Tshwj Xeeb Rau Lub Khoo Kas no thiab peb txoj cai hais txog kev ua ntiag tug.

Peb yuav siv cov ntaub ntawv no li cas?

RSG thiab Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) yuav siv koj cov ntaub ntawv los mus: 

 • Nkag siab txog cov kev taug kev mus los thiab cov cwj pwm hauv cheeb tsam.
 • Pab Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) npaj tawm tswv yim txog kev nqis peev rau kev thauj mus los thiab xub nqis tes txhim kho kom haum rau yam uas cheeb tsam xav tau tshaj plaws. 
 • Tiv tauj koj txog qhov xwm txheej ntawm koj qhov kev soj ntsuam xyuas thiab muab kev txhawb pab rau koj.
 • Tiv tauj koj txhawm rau los mus muab kev txhawb zog fab nyiaj txiag kom ua tau tiav (yog tias tsim nyog).
 • Pab kom Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog) tuaj yeem muab ib tsab ntawm cov ntaub ntawv txog qhov kev tshawb fawb uas txhua cov ntaub ntawv ntiag tug raug tshem tawm tas tawm.

Peb yuav muab cov ntaub ntawv no qhia rau leej twg?

RSG yuav muab koj cov ntaub ntawv qhia rau:

 • Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog)
 • Minnesota Department of Transportation (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los)
 • Wisconsin Department of Transportation (Wisconsin Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los)
 • Tus neeg muab kev pab cuam cov software rau email los mus tawm cov email rau qhov kev soj ntsuam no
 • Lub chaw hu xov tooj los muab kev txhawb pab rau qhov kev soj ntsuam no
 • Lub tuam txhab luam ntawv uas luam thiab xa cov ntaub ntawv rau qhov kev soj ntsuam no
 • Tus neeg muag cov npav khoom plig uas tawm daim npav khoom plig rau kev ua tiav qhov kev soj ntsuam no
 • Lub tuam txhab tshaj xov xwm rau zej tsoom thiab zej zog uas koom nrog los mus txhawb nqa kom muaj neeg tuaj koom nrog qhov kev tshawb fawb no
 • Lub tuam txhab muab kev sab laj uas los txhawb nqa kev sib zog sib koom tes hauv zej zog thiab kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv

RSG txoj cai hais txog kev ua ntiag tug yuav tsis siv rau cov kev coj ua ntawm cov tuam txhab uas peb tsis yog tus tswv los sis tus tswj hwm, los sis rau cov tib neeg uas tsis yog peb ntiav los sis tswj xyuas.

Cov kev txhawb zog fab nyiaj txiag uas muab rau kev muab cov ntaub ntawv no yog muaj dab tsi?

 • Thaum koj ua tiav tag nrho qhov kev soj ntsuam no lawm, RSG yuav muab ib daim ntawv pov thawj khoom plig uas muaj tus nqi yog $10 - $25 rau koj, uas yog nce raws seb koj siv cov cuab yeej los mus ua tiav qhov kev tshawb fawb li cas, kev muaj tsis txhij ntawm cov ntaub ntawv txog koj pab pawg pej xeem, thiab tej yam yuav tau xub ua-ua ntej ntawm Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog). Qhov khoom plig no yog muab tam RSG qhov kev ntaus nqi siab yam siab dawb paug rau koj cov ntaub ntawv uas muab rau Metropolitan Council (Pawg Neeg Sawv Cev Niam Txiv Pej Xeem Hauv Lub Nroog), raws li tau muab suav uas yog siv (a) cov pov thawj txog keeb kwm txog qhov nuj nqis ntawm cov ntaub ntawv hauv cov kev soj ntsuam uas zoo sib xws, thiab (b) pob peev nyiaj uas peb tau txais rau lub khoo kas no. 
 • Thov saib Ntu VIII ntawm peb Txoj Cai Hais Txog Kev Ua Ntiag Tug hais txog rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog RSG cov kev txhawb zog fab nyiaj txiag.

Koj qhov kev koom nrog yog nyob ntawm siab yeem xwb.

Cov tog neeg uas hais los saum toj sauv pom zoo tias cov neeg koom nrog hauv txhua lub khoo kas yog nyob ntawm siab yeem xwb, muab lawv txoj kev koom nrog yam ywj pheej, tsis muaj kev qiab nias los sis quab yuam, thiab tsis muaj kev cog lus los sis muaj kev cia siab tias yuav tau txais kev them nyiaj los ntawm RSG.

Koj puas tuaj yeem hloov siab tau?

Tau. Koj tuaj yeem thim koj li kev pom zoo los sis siv koj cov cai hais txog cov ntaub ntawv los ntawm kev xa Lus Thov Kev Ua Ntiag Tug Rau Cov Ntaub Ntawv los ntawm peb tus txheej txheem tuav kev ruaj ntseg.

Do Not Sell

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
Hmong