Skip to content

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ

ဘၣဃးဒီးတၢ်ဃိထံမၤလိအဂ့ၢ်

ပအဲၣဒိးသ့ၣညါ ပှၤသ့ၣတဖၣ လဲၤက့ၤတၢ်လၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤ ဒ်လဲၣႇ အဆၢကတီၢ်ဖဲလဲၣႇ လဲၤဖဲလဲၣဒီး ဘၣမနုၤအဃိလဲၤတၢ်လဲၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ ပမၢနမၤနီၣ နတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣဒ်သိး ကကဲထီၣတၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ် လၢတၢ်မၤနၢ်ပၢၢ် ဟီၣက၀ီၤဒိၣပတီၢ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်လီၤႋ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်အဖီခိၣ နမၤစၢၤပှၤသ့၀ဲဒၣလၢ တၢ်ပာ်လီၤဆူညါခီတၢ်ရဲၣတၢ်မၤကျဲၤဘၣဃး တၢ်မၤဂ့ၤထီၣတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤလၢ နပှၤတ၀ၢပူၤအဂီၢ်လီၤႋ 

နတၢ်မၤသကိးအံၤ ကမၤလီၤတံၢ်၀ဲဒၣလၢ ဟံၣဃီဒ် သိးနၤသ့ၣတဖၣ ကကဲခၢၣစးလၢ ပဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤသ့ၣတဖၣအဖီခိၣန့ၣလီၤႋ နတၢ်မၤသကိးအံၤ အိၣဒီးတၢ်ဒိဘၣမၤဟူးဒိၣဒိၣကလဲာ်လီၤႋ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ပကွဲမုာ်ဒၣထဲပှၤအနီၣဂံၢ်တခါဧိၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤအဃိလီၤႋ 

ဟံၣဃီလၢအဘၣတၢ်ကွဲမုာ်အီၤသ့ၣတဖၣ ဘၣတၢ် ဃုထၢအီၤထီရီၤ လၢ Twin Cities ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤလီၤႋ

တၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါအံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရကၤပူၤဖိးသဲစး, သးနံၣ်အိၣ် 18 နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူဖီခိၣ်, လၢအအိၣ်ဆိးဖဲ Twin Cities ဟီၣ်ကဝီၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤတၢ်ဖိ, ပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်ဖိ, ပှၤအၢၣ်လီၤမၤသကိးတၢ်, ပှၤနဲၣ်တၢ်ဒီး RSG အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်, ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဘူးအတံၢ်တဖၣ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဟံၣ်တဖျၢၣ်ဃီဒီးအီၤတကြၢးဒီးခွဲးယာ်အံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤပှဲၤဝံၤဝဲဒၣ်တၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါတဖၣ်တကြၢးဝဲလၢတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဆှၢဃီၤဝဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်တမံၤလၢ်လၢ်ဖဲတၢ်သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤပှၤမၤနၢၤတၢ်ဖိအတၢ်အုၣ်သးဒီးအလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်တခါထဲလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်ဘၣ်တဒူၣ်အဂီၢ်လၢအကမၤပှဲၤတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်တခါထဲလၢပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ (18+) နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်လၢအကမၤပှဲၤတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါဖဲ smartphone အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ကဆီတလဲဝဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်အံၤဆူစ့ဒီးတၢ်လဲလိာ်ဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်မ့ၢ်တသ့ဝဲလၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်အဃိန့ၣ်, RSG ကကၢၤဃာ်ခွဲးယာ်လၢတၢ်လဲလိာ်ဆီတလဲတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်အံၤဆူအလုၢ်ပှ့ၤလၢအထဲသိးတုၤသိး မ့တမ့ၢ် အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်မ့ၢ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်, ကီၢ်စဲၣ်ဒီးလီၢ်ကဝီၤတၢ်ခိတၢ်သွဲဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤအဂၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တူၢ်လိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်တမံၤလၢ်လၢ်, လၢအအါန့ၢ်ဒံးတၢ်စးထီၣ်တၢ်ဆှၢဟးထီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆှၢဃီၤတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်ဆူပှၤမၤနၢၤတၢ်ဖိအအိၣ်, မ့ၢ်ဝဲပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်ထဲတဂၤဧိၤအမူဒါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်သးလၢအတဖျါလီၤဂာ်လၢ RSG ဆိမိၣ်တယာ်တၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအတၢ်ဟ့ၣ်လၢတၢ်ထၢနုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ခံခါလိာ်ဆီတလဲမၤတံာ်တာ်တၢ်န့ၣ်, တၢ်ကဆိကတီၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအဘူးလဲတဖၣ်တုၤလီၤလၢတၢ်ဘှီဂ့ၤက့ၤတၢ်မၤကျိၤကျဲလၢပှဲၤတစုန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်သ့, RSG ကပာ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဖဲတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါအပှာ်ယဲၤသန့ပူၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ပတုာ်ဒီးတၢ်စးထီၣ်မၤတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤသးအဘူးလဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

 

မၤပှဲၤတၢ်ဃိထံမၤလိ

ကယံာ်၀ဲဒၣအမံနံး ၁၀ ဒ်သိးကဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်ဃိထံမၤလိအံၤအပူၤအဂီၢ်လီၤႋ ဖဲလၢနဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ပကဟ့ၣနၤတၢ်နဲၣကျဲသ့ၣတဖၣ လၢကမၤနီၣနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး ကမၤပှဲၤတၢ်ဃိထံမၤလိအံၤအဂီၢ်လီၤႋ ဟံၣဃီလၢအမၤနီၣ၀ဲ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤနွံသီအဂီၢ်လၢ လီတဲစိ အဲးပ် အပူၤႇ rMove န့ၣႇ ကယံာ်၀ဲဒၣ တနံၤ ၅ မံနံးလၢ ကပာ်ဖျါထီၣအ၀ဲသ့ၣအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်လီၤႋ ဟံၣဃီလၢ အမၤနီၣ၀ဲ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢ အ့ထၢၣနဲးဖီခိၣ မ့တမ့ၢ် လၢလီတဲစိအပူၤန့ၣ ကယံာ်၀ဲဒၣ တနံၤ ၁၀ မံနံးလၢ အဟံၣဖိဃီဖိတဂၤအဂီၢ်လီၤႋ 

နဒိးန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ခးက့ (gift card) တဘျီဖဲလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်ဒီးမၤပှဲၤဝံၤဝဲဒၣ်အတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. နဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်မ့ၢ်နုာ်လီၤမၤသကိးဒီးစူးကါဝဲဒၣ် smartphone app, rMove, ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤစုာ်စုာ်ကဒိးန့ၢ် gift card ဖဲအမၤပှဲၤတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါဝံၤအလီၢ်ခံ (အဒိ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်လၢအအိၣ်ဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤခံဂၤကဒိးန့ၢ်ဝဲ gift card ခံဘ့ၣ်) န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ်ဒီးပှၤလၢအဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်ကဘၣ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်အတၢ်မၤလိမၤဒိးလၢအကကြၢးဝဲဒီး gift card အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်ဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိကဒိးန့ၢ်ဝဲ gift card တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤထီရီၤတမံၤ (ဖဲလၢ နမ့ၢ်တလဲၤတက့ၤ နီတတီၤဒၣလဲာ်) န့ၣ ကကဲထီၣတၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ်ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ ဟီၣက၀ီၤဒိၣ၀ံစိာ် တီဆှၢတၢ်မၤရဲၣကျဲၤအဂီၢ်လီၤႋ တဘၣသးပ့ၤနီၣတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဖုၣတဂ့ၤႇ ဒ်အမ့ၢ် လဲၤလၢခီၣဒီးထွံၣႇ အံၤစ့ၢ်ကီး ဂံၢ်ဃုာ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣဘၣ-ပသးအိၣဟ့ၣဂံၢ်ဟ့ၣဘါဒံး ဒၣတၢ်လၢကမၤသကိးတၢ်န့ၣလီၤႋ ပကသံကွၢ်စ့ၢ်ကီးလၢနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢအညီနုာ်အဂ့ၢ်ႇ နတၢ် လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣအတၢ်ဆီတလဲလၢအပူၤကွံာ်တနံၣအဂ့ၢ်ႇ ဒီး နတၢ်ဆိကမိၣလၢနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣလီၤႋ

ဖဲလၢနဟံးန့ၢ် rMove ဒီးဆဲးလီၤမံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ rMove ကမၤနီၣနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣလၢ တနွံအဂီၢ် လၢ နမုၢ်ဆ့ၣမုၢ်ဂီၤအတၢ်အိၣမူ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣန့ၣလီၤႋ နကဘၣတၢ်သံကွၢ်နၤ ကိးနံၤဒဲးဒ်သိး ကမၤပှဲၤတၢ်ဃိထံအဖုၣလၢ တနံၤဘၣတနံၤအဂီၢ် လၢအဘၣထွဲဒီးနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပ၀း ဃုာ်ဒီး တၢ်ဃိထံတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်လၢ နတၢ်လဲၤကိးမံၤဒဲးအဂီၢ် န့ၣလီၤႋ

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်

ပပာ်လီၤပသးလၢ ကဒီသဒၢ တၢ်ခူသူၣႇ တၢ်တီတၢ်လိၤႇ ဒီးတၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢလၢ နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ ပပာ်ပသးလၢ မူဒါတခါအံၤအဖီခိၣ ဃၢဃၢစုာ်စုာ်လီၤႋ ပူၤကွံာ်တၢ်မ့ၢ်လိၣဘၣ၀ဲဒ်တၢ်သိၣတၢ်သီအိၣ၀ဲအသိးန့ၣႇ ပတထုးထီၣ မ့တမ့ၢ် ရၤလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣ လၢပထၢဖှိၣလၢနအိၣအံၤဘၣႋ ပနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢအဖီလစံၣအံၤ ပာ်လီၤအသးလၢ ကမၤစၢၤနၤလၢ ပထၢဖှိၣတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣဒ်လဲၣဒီး ပဒီသဒၢဃာ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣဒ်လဲၣအဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ ဒ်သိးကဖးတၢ်ဃိထံမၤလိအဂီၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢအလံာ်လဲာ်ဒီဘ့ၣအဂီၢ်ႇ လဲၤဆူ MSPtravelstudy.orgအအိၣန့ၣတက့ၢ်ႋ faq_3_h_2=တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣ ဘၣတၢ်စူးကါအီၤဒ်လဲၣႋ here.

ၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣကမၤစၢၤ၀ဲဒၣ လီၢ်က၀ီၤဒီး ဟီၣက၀ီၤဒိၣ ပှၤပာ်လီၤတၢ်မၤရဲၣကျဲၤသ့ၣတဖၣကနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ ဟီၣက၀ီၤဒိၣအပူၤပှၤလဲၤက့ၤတၢ်တနံၤဘၣတနံၤအတၢ်လီၤဆီ လိာ်သးဒ်လဲၣအဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ ဒ်စဲးဖီကဟၣပီညါသ့ၣတဖၣဒီး ပှၤအတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣ ဆီတလဲလိာ်သးအသိးႇ တၢ်ဃိထံမၤလိအစၢသ့ၣတဖၣ ကမၤစၢၤ ၀ဲဒၣ ခၢၣစးကရၢသ့ၣတဖၣအတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတၢ် က့ၤသ့ၣတဖၣႇ ပတံပတြီၢ်ထီၣကီၢ်စၢဖှိၣစ့ပာ်ကီၤသ့ၣတဖၣအဂီၢ်ႇ ဒီးပာ်တၢ်အရ့ ဒိၣလၢဟီၣက၀ီၤဒိၣအတၢ်လိၣဘၣအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ

Karen