Skip to content

ရဲၣ်ကျဲၤသကိးပခါဆူညါတပူၤဃီ

ကျဲသၢဘိလၢတၢ်နုာ်လီၤမၤသကိးအဂီၢ်


Thank you for your interest in the study. The study is now closed.

နတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လီၤမၢ်ဧါႋ နတၢ်ကွဲမုာ်လၢအအိၣဒီးတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လၢကနုာ်လီၤတၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣႇ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျိးပှၤ ဒီး ပမၤစၢၤနၤသ့၀ဲဒၣလီၤႋ

rMove photo

လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤသကိးအဂီၢ်စူးကါပ Smartphone App rMove

ထဲဒၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်လီၤ. rMove ကမၤနီၣ်မၤဃါနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်ဒီးကသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတနွံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

google play store logo
apple app store logo

ဘၣဃးဒီးတၢ်ဃိထံမၤလိ

တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအမံၤစရီ (Travel Behavior Inventory) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တTravel Behavior Inventory မ့ၢ်ဝဲတၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢဖှိၣ်နီၣ်ဂံၢ်စရီ, တနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပှၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲ Twin Cities လီၢ်ကဝီၤဒိၣ်ထီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒၣ်ဟီၣ်ကဝီၤဒီးလီၢ်ကဝီၤခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်ကနၢ်ပၢၢ်ပှၤတဝၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်, တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ, ဒီးတၢ်ဆီတလဲအဂၤတဖၣ်ဒိဘၣ်မၤဟူးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအတၢ်မၤကျိၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢတၢ်နာ်န့ၢ်သ့ဒီးတၢ်ဃုထၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢအမၤတၢ်သ့ဝဲလၢအကဲဘျုးဝဲလၢဟီၣ်ကဝီၤသးသမူကံၢ်စီအဂီၢ်ဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်တၢ်အိၣ်ကၢအိၣ်ခိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်ကမၤစၢၤဝဲဒၣ်ခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်အတၢ်ဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါတၢ်ဘျၢလီၤစ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်, တၢ်တ့ထုးထီၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲအလံာ်ပတံတဖၣ်လၢတၢ်ပြၢအီၤသ့, ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အရ့ဒိၣ်တဖၣ်လၢအဖိးမံလိာ်သးကတၢၢ်ဒီးဟီၣ်ကဝီၤတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃိထံမၤလိတခါအံၤ ဘၣတၢ်ဆီၣထွဲအီၤလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးမနံၣစိထၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ ဒီး ၀ံးခီစၢၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤန့ၣလီၤ.

ဒ်သိးကသ့ၣညါအါထီၣတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣဃး တၢ်ဃိထံ မၤလိတခါအံၤအဂီၢ်ႇ ၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣပ တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣတၢ်သံ ကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိးပှၤတက့ၢ်.

msp study region

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ

Karen