Skip to content

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢအဂ့ၢ်အကျိၤလံာ်လဲာ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်

မတၤမၤ၀ဲတၢ်ဃိထံအံၤန့ၣလဲၣႋ

တၢ် လဲၤတၢ်က့ၤသကဲာ်ပ၀းစရီ အံၤမၤ၀ဲဒၣလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢခၢၣစး ခီဖျိ Resource Systems Group, Inc. န့ၣလီၤႋ (RSG). RSG မၤ၀ဲဒၣ မုၢ်၀ဲၤတၢ်ဃိထံသ့ၣညါလၢ ပဒိၣဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ဖံးတၢ် မၤခံခါလိာ်အဂီၢ်လၢအစူးကါ အဲးပ်လံၣက့ရှၢၣသ့ၣတဖၣႇ လီတဲစိႇ ပှာ်ယဲၤသန့ႇ တၢ်ဃိထံႇ ခီၣဖၠူထၢၣႇ ထဲးဘလဲးႇ ဒီး ကျိၤကျဲအဂုၤအဂၤသ့ၣတဖၣလၢ အထၢဖှိၣတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ (ဒ်အမ့ၢ် "တၢ်ဃိထံပီးလီသ့ၣတဖၣ") န့ၣလီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ RSG ထၢဖှိၣ၀ဲသ့ၣတဖၣအံၤ ဘၣတၢ်ပၢဆှၢ ရဲၣကျဲၤအီၤလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢ ဖီလစံၣ တဘ့ၣအံၤ န့ၣလီၤႋ

ဖဲတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အတၢ်အိၣ်သးဖဲ Project-Specific Documentation (တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီ) တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လီၤဆီတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒီး RSG တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်အ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်ဖီလစံၣ်, တၢ်ကတိၤဖျၢၣ်တဖၣ်ဖဲ Project-Specific Documentation ဖဲလာ်အံၤအပူၤတၢ်ကပၢဆှၢမၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပထၢဖှိၣတၢ်မနုၤလဲၣႋ

RSG ကထၢဖှိၣဒီးစူးကါ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣလၢတၢ်ဃိထံတခါအံၤအဂီၢ်ႇ ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်အကျိၤသ့ၣတဖၣဒီး– အဒိႇ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣထွဲဒီး နတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤသ့ၣတဖၣဃုာ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲႇ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဆၢကတီၢ်ႇ ဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကွာ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣလီၤႋ
 • ပှၤနီၣဂံၢ်စရီဒီး– အဒိႇ ကလုာ် ကလုာ်ဒူၣႇ ဒီး ဟံၣဃီတၢ်ဟဲနုာ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ် တၢ်ဃိထံအနီၣဂံၢ်အံၤ ကလီၢ်ဖျါခၢၣစး၀ဲဒၣ ပှၤလၢအအိၣလၢ တၢ်ဃိထံမၤလိ အလီၢ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်လီၤႋ
 • နဟံၣဃီအဂ့ၢ် – အဒိႇ မတၤအိၣလၢ နဟံၣခိၣအပူၤလဲၣဒီး ဒီဘူးဒီးနၤဒ်လဲၣ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီဟံၣဆီဃီ တၢ်အိၣသးပတီၢ်ဒီး တၢ်ကဲ မုၣ/ခွါ လၢ နၤဒီး နသးသမူတံၤသကိး အဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ
 • တၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး – အဒိႇ လီပရၢအမံၤ မ့တမ့ၢ် လီတဲစိ နီၣဂံၢ်လၢ ကဆှၢ တၢ်ဒုးသ့ၣနီၣထီၣ တၢ်ဃိထံအဂ့ၢ်ဒီး ဆှၢန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့သ့ၣတဖၣ အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ
 • ခီၣဖၠူထၢၣအကျိၤအကျဲဒီး – အဒိ နခီၣဖၠူထၢၣဒီး လီတဲစိ IP address သ့ၣတဖၣႋ

RSG အံၤပာ်လီၤအသးလၢ ကဒီသဒၢ တၢ်ခူသူၣႇ တၢ်တီတၢ်လိၤႇ ဒီးတၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢလၢ နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ ပူၤကွံာ်တၢ်မ့ၢ်လိၣဘၣ၀ဲဒ်တၢ်သိၣတၢ်သီအိၣ၀ဲအသိးန့ၣ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါတ့ၢ်လၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤ အလံာ်လဲာ်တခါအံၤအပူၤဒီး ပနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢ ဖီလစံၣအပူၤဘၣန့ၣ ပတထုးထီၣ မ့တမ့ၢ် ရၤလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣ လၢပထၢဖှိၣလၢနအိၣအံၤဘၣႋ

ပကစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣအံၤဒ်လဲၣႋ

RSG ဒီး မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣ ကီၢ်ကးကရၢ ကစူးကါ၀ဲ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣဒ်သိးက - 

 • နၢ်ပၢၢ်ဟီၣက၀ီၤ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကျဲဒီး သကဲာ်ပ၀းသ့ၣတဖၣအဂီၢ်ႋ
 • မၤစၢၤ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣ ကီၢ်ကးကရၢ အတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢတၢ်လဲၤတၢ် က့ၤသ့ၣတဖၣဒီးပာ်တၢ်အရ့ ဒိၣလၢဟီၣက၀ီၤဒိၣအတၢ်လိၣဘၣအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ 
 • ဆဲးကျိးနၤဘၣဃး နတၢ်ဃိထံဒီး ဟ့ၣတၢ်မၤစၢၤအပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣလီၤႋ
 • ဆဲးကျိးနၤဒ်သိး ကဟ့ၣနၤကျိၣစ့တၢ်ဆီၣ ထွဲလၢ တၢ်မၤပှဲၤ (မ့ၢ်သ့န့ၣ) အဂီၢ်န့ၣလီၤႋ
 • ပျဲန့ၢ် မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ ဒ်တၢ်ဃ့တၢ်အခွဲးလၢ ကဆီၣထွဲ တၢ်ဃိထံမၤလိအဂ့ၢ်အကျိၤ ဖဲလၢ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣတြူၢ်သံကွံာ်၀ံၤအလီၢ် ခံန့ၣလီၤႋ

ပကဟ့ၣခီဟ့ၣနီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဒီးမတၤလဲၣႋ

RSG ကဟ့ၣခီဟ့ၣနီၤ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး-

 • ဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢ
 • မနံၣစိထၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ
 • ၀ံးခီစၢၣ ၀ံစိာ်တီဆှၢ၀ဲၤကျိၤ
 • ပှၤဆီၣထွဲ လီပရၢအံၤ ဒ်သိးကဟ့ၣလီပရၢ သ့ၣတဖၣလၢ တၢ်ဃိထံတခါအံၤအဂီၢ်
 • လီတဲစိတၢ်ဆဲးကျိးလီၢ် ကဒုးအိၣထီၣ တၢ်ဃိထံအဂီၢ်
 • စဲကျံးလံာ်ကရူၢ်ကရၢသ့ၣတဖၣ ဒ်သိးကစဲကျံး ဒီး တၢ်ဃိထံ လံာ်လဲာ်ပီးလီသ့ၣတဖၣ
 • ပှၤဆါတၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့ဒ်သိး ကဟ့ၣ တၢ်မၤ၀ံၤတၢ်ဃိထံတၢ်ဟ့ၣကနၢၤခးက့သ့ၣတဖၣ
 • ကမျၢၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီး တၢ်မၤသကိးဒီးပှၤတ၀ၢအတၢ်ကရူၢကရၢ ဒ်သိးကမၤစၢၤ တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်ဃိထံမၤလိ
 • ၢ်ဟ့ၣကူၣကရူၢ်ကရၢဒ်သိး ကမၤစၢၤပှၤတ၀ၢအတၢ်မၤသကိးဒီး တၢ်ဃိထံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣတဖၣအဂီၢ်

RSG's နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢဖီလစံၣ တဘၣထွဲဒီး ခီပနံၣသ့ၣတဖၣလၢ အတမ့ၢ်ပတၢ် မ့တမ့ၢ် ပပၢဆှၢတၢ်ႇ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဘၣတဂၤလၢ ပတဟ့ၣတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် ပတပၢဆှၢသ့ၣတဖၣန့ၣဘၣႋ

တၢ်ဟ့ၣလီၤကျိၣစ့တၢ်မၤစၢၤမနုၤသ့ၣတဖၣအိၣ၀ဲဒၣလၢ အဟ့ၣထီၣတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတခါအံၤအဂီၢ်လဲၣႋ

 • လၢတၢ်မၤပှဲၤ၀ံၤ၀ဲ တၢ်ဃိထံဒီတခါအံၤအဖီ ခိၣႇ RSG ကဟ့ၣ၀ဲနၤ တၢ်ဟ့ၣကနၢၤလံာ်အုၣသးလၢ အကၢပှ့ၤ$10 - $25, ဒိးသန့ၤထီၣအသးလၢ နမၤပှဲၤ တၢ်ဃိထံအံၤ ဒ်လဲၣႇ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကၤ၀ဲဒၣထဲလဲၣလၢ နပှၤကလုာ်အနီၣဂံၢ် နီၣဒွးႇ ဒီး တၢ်အရ့ဒိၣလၢ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢအဂီၢ် န့ၣလီၤႋ ခိၣဖးတခါအံၤ မ့ၢ်ခၢၣစးလၢ RSG အတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤဆူ မဲးထြိၣပိၣလံၣတၣကီၢ်ကးကရၢအပူၤႇ ဒ်တၢ်ဂံၢ်ကွၢ်ဒွးကွၢ်၀ဲအသိး စူးကါ (က) စံၣစိၤတၢ်အုၣသးလၢအဘၣထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလုၢ်အပှ့ၤလၢ တၢ်ဃိထံဒ်န့ၣသ့ၣတဖၣအပူၤႇ ဒီး (ခ) စ့ပာ်ကီၤလၢ ပှၤဆီၣထွဲတၢ်အံၤ ဟ့ၣ၀ဲဒၣလၢ ပတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤတခါအံၤ အဂီၢ်အဖီခိၣလီၤႋ 
 • ၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ အကူာ် VIII လၢပ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢ ဖီလစံၣ ဒ်သိးကသ့ၣညါ အါထီၣတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣဃး RSG ကျိၣစ့တၢ်ဆီၣထွဲအဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

နတၢ်မၤသကိးအံၤ မ့ၢ်၀ဲမုာ်သးမၤကလီန့ၣလီၤႋ

ှၤသ့ၣတဖၣလၢထးအံၤ အၢၣလီၤတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိသ့ၣတဖၣလၢတၢ်ရဲၣ တၢ်ကျဲၤတခါဘၣတခါအံၤအပူၤမ့ၢ်၀ဲ ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်ႇ ဟ့ၣထီၣအတၢ်မၤသကိးလၢအခီလီႇ လၢတအိၣဒီး တၢ်မၢဆူၣ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၢဆူၣမၢနၢၤတၢ်ႇ ဒီး တအိၣဒီးတၢ်အၢၣလီၤအီလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မုၢ်လၢ် စ့အီၣလီးလၢ RSG အအိၣန့ၣဘၣႋ

နဆီတလဲနသးသ့ဧါႋ

သ့လီၤႋ တပတုာ်ကွံာ်နတၢ်ဟ့ၣပျဲအခွဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခွဲးယာ်ခီဖျိ ဆှၢထီၣတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်ဘံၣတၢ်ဘၢတၢ်ပတံ ခီဖျိလၢ ပတၢ်ရဲၣတၢ်ကျဲၤသနူလၢအဘံၣအဘၢသ့၀ဲဒၣလီၤႋ

Do Not Sell

Karen