Skip to content

တၢ်ဃုထၢတၢ်နုာ်လီၤမၤသကိး

ချုးစိၤလီတဲစိ (Smartphone) အ အဲး(ပ) (App)


ထၢနုာ်လီၤတၢ်မၤလိမၤဒိး smartphone app, rMove, ဒီးနုာ်လီၤဃုာ်ဒီးန တၢ်ခူသူၣ်နီၣ်ဂံၢ် (access code).

လီတဲစိ


ကိးပလီတဲစိတလၢာ်အပှ့ၤလၢတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤလိအဂီၢ်-
1-888-476-6157.

နတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လီၤမၢ်ဧါႋ နတၢ်ကွဲမုာ်လၢအအိၣဒီးတၢ်ခူသူၣနီၣဂံၢ်လၢကနုာ်လီၤတၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣႇ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျိးပှၤ ဒီး ပမၤစၢၤနၤသ့၀ဲဒၣလီၤႋ

rMove photo

လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤသကိးအဂီၢ်စူးကါပ Smartphone App rMove

ထဲဒၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ်လီၤ. rMove ကမၤနီၣ်မၤဃါနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂ့ၢ်ဒီးကသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတနွံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

google play store logo
apple app store logo

တၢ်သံကွၢ်သ့ၣတဖၣဧါႋ

Karen